สำหรับติดตั้งในรางระบายน้ำ คลองระบายน้ำ บ่อสูบน้ำเสียขนาดใหญ่ หรือส่วนรับน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสีย Channel รองรับอัตราการไหลได้สูงสุดถึง 5730 m3/h สามารถใช้ทดแทน Bar Screen หรือ Corse Screen ได้ทันที ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 2.2-7.5 kW

For installation on Large Channel, Cannel, Pumping station, WWTP inlet. Handle up to 5730m3/h so that can replace the bar screen or corse screen on headwork. Driven by 2.2-7.5 kW motor.