เครื่องเติมอากาศ ชนิด Ejector ของ LJM มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 5.5-18.5 kW ให้ปริมาณอากาศสูงแม้ว่าน้ำเสียจะมีตะกอนสูง ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ตัดขยะที่ปะปนมากับน้ำเสีย และด้วยระบบการติดตั้งที่ต่ำลงไปถึงก้นบ่อ ทำให้การเติมอากาศเป็นไปอย่างทั่วถึงมากกว่าและทำให้บ่อสะอาดมากกว่า


We can offer you a unique construction with a Lind Jensen Ejector Aerator. The special construction means that it can be placed directly on the bottom of your tank and ensure the most optimal aeration and cleanliness of the tank.Lind Jensen Ejector Aerators are equipped with a fixed slide bracket for use on a standard mast.


The pumps are equipped with temperature and leakage control as standard.